image image

Dr. G. Kannan, M.A., B.Ed.,  Ph.D.,

Principal in charge, 

List of Principal

 

Name

From

To

Dr. K. Kannan, M.A., B.Ed., Ph.D.,  (in-charge)

01.06.2017  

Dr. D. Freeda Gnana Rani - M.Sc., M.Phil, Ph.D.,

28. 10. 2016 31. 05.2017
Dr. S. Fouzia, M.Sc., M.Phil., Ph.D., 23. 09. 2016 28. 10.2016
Dr. K. Kannan, M.A., B.Ed., Ph.D.,  (in-charge) 23. 03. 2016 22. 09. 2016
Dr. K. Sundaravalli, M.Com., M.Phil., Ph.D., 06. 08. 2015 07. 03. 2016
Dr. K. Barameshwari, M.Sc., M.Phil., M.Ed., Ph.D., 14. 05. 2015 04. 08. 2015
Dr. C. Tamilarasan, M.Com., M.Phil., B.Ed., Ph.D., (in-charge) 17. 02. 2015 13. 05. 2015
Dr. P. K. Bhaskaran, M.Sc., B.Ed., M.Phil., Ph.D., 02. 07. 2014 16. 02. 2015

Dr. R. Dhanalakshmi, M.Sc., M.Phil.,PGDCA, Ph.D.,

05. 07 .2013 01. 07. 2014
Dr. N. A. Anbarasan, M.Com., M.Phil., Ph.D., (in-charge) 18. 10 .2012  04. 07. 2013
Dr. P. K. Baskaran, M.Sc., M.Phil., B.Ed., Ph.D., (in-charge) 01. 06 .2011 17. 10. 2012
Mr. R. Rajaram, M.A., M.Phil., (in-charge) 01. 06 .2010 31. 05. 2011
Mrs. R. Kuppayammal, M.Sc., M.Phil., PGDCA 12. 06 .2009 31. 05. 2010
Mr. M. S. Vembu, M.Com., M. Phil., 18. 06 .2008 31. 05. 2009
Mr. R. Devadass, M.Sc., M.Phil., 29. 03 .2008 31. 05. 2008
Grade - 2 College 
Dr. K. S. Purusothaman M.A., Ph.D., 08. 08 .2007 28. 03. 2008

Mr. R. Periyasamy M.Sc., M.Phil.,

03. 07 .2006 07. 06. 2007

Dr. C. Gurusamy M.A., M.Phil., Ph.D.,

01. 11 .2004 31. 05. 2006
Mr. P.S. Veerappan M.Sc., M.Phil., PGDCE., 13. 09 .2002 01. 05. 2004
Mr. A. F. Joshap M.A., M.Phil., PGDTE., 14. 06 .2000 31. 05. 2002
Mr. S. Periyasamy M.Sc., M.Phil., 15. 07 .1999  31. 05. 2000
Dr. A. Balasundaram, B.A., M.Sc., Ph.D., 01. 06 .1997 05. 10. 1998
Mr. M. Jayaprakash, M.Com., 06. 07 .1995 31. 05. 1997
Dr. M. Rajendran, M.A., Ph.D., 12. 12 .1994 13. 05. 1995
Dr. M. Singaravadivelu, M.A., (Honors), M.Phil., Ph.D., 07. 12 .1992 05. 07. 1994
Mr. V. Ambalavanan, M.Sc., M.Phil., B.Ed., 08. 06 .1992 03. 12. 1992
Mr. P. N. Bala Krishnan M.A., 06. 07 .1990 31. 05. 1992
Mr. C. R. Samapasivam B.A., (Honors), 28. 06 .1989 31. 05. 1990
Mr. V. Rasu, B.A., (Honors), B.Ed., 13. 07 .1988 31. 05. 1989

Mr. A. Natarajan, M.A.,

13. 06 .1988 30. 06. 1988
Mr. K. Jayaramanan, B.A., (Honors) 14. 09 .1984 12. 06. 1988
Mr. R. Alala Sundaram, M.A., 18. 08 .1982 13. 09. 1984

Mr. K. Arangarasan, B.Sc., (Honors), Dip. French, Dip. Politics, 

09. 07 .1980 28. 06. 1982
Mr. N. Muthukumarasamy, M.A., 09. 11 .1979 30. 06. 1980

Mr. S. Nagarasan, M.A.,

05. 07 .1979 04. 09. 1979

Mr. K. Devarajulu, M.Sc.,

29. 09 .1978 05. 07. 1979
Dr. P. M. Annamalai, M.A., M.Sc., Ph.D., M.A., (His), 01. 06 .1978 28. 08. 1978

Mr.  R. SundaraRaju, M.A., Lit., E.S.(Leeds),

01. 09 .1977 31. 05. 1978
Mr. V.V.  Raman, M.Sc. 30. 06 .1975 01. 06. 1977
Mr. T. K. Meenachi Sundaram, M.A., LT 15. 07 .1974 29. 06. 1975
Mr. A. Ramamoorthi , M.A., BT 10. 07 .1971 01. 07. 1974
Mr. S. Rajan, M.A., BT 21. 06 .1968 20. 06. 1971
Mr. U. Jamal Mohammed, MSc., LT, 23. 10 .1967 20. 06. 1968
Mr. Y. P. Ramachandiran, M.Com., LLB, 02. 06 .1967 20. 10. 1967
Mr. C. V. Sumbramaniyam, M.A., 24. 05 .1965 20. 02. 1967